Eventos del colegio

EVENTOS DEL COLEGIO : CALENDARIOS DE SECRETARIA Y DEL AMPA

viernes, 23 de octubre de 2015

GVA Educación : XarxaLlibres

INTRODUCCIÓ

XarxaLlibres és un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d'un banc de llibres 
i altres materials per a l'alumnat d'Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional 
Bàsica als centres docents públics i privats­concertats de la Comunitat Valenciana.

XarxaLlibres és un programa cofinançat a parts iguals per la Generalitat Valenciana, les diputacions i 
els ajuntaments.

Més informació a: xarxallibres@gva.es

FAMÍLIES

Qui és beneficiari del programa

Es pot beneficiar del programa #XarxaLlibres: l'alumnat d'Educació Especial, Primària, Secundària
 i Formació Professional empadronat a la Comunitat Valenciana

Les ajudes comprenen els llibres de text en format imprés, els llibres de text digitals susceptibles de ser
 reutilitzats, i el material curricular destinat a ser utilitzat per l'alumnat, que desenvolupen el currículum 
educatiu vigent a la Comunitat Valenciana.

La gestió dels pagaments s'executarà mitjançant cada ajuntament.

Cal tindre en compte que la gestió s'ha de fer on estiguen empadronats els vostres fills i 
filles, independentment que estiguen matriculats en un centre educatiu d'una altra localitat. 

La quantia individual per alumne/a serà com a màxim de 200 euros, que es rebran en dues fases:

 - Els primers 100 euros es rebran quan s'aporte el justificant de compra a l'ajuntament, sempre abans 
que finalitze l'any 2015.

 - Els 100 euros restants es faran efectius quan es retornen els llibres de text en bon estat quan 
finalitze el curs 2015-2016.

Com beneficiar-se'n

Per a rebre l'ajuda s'han de presentar els justificants de compra o còpia compulsada de la factura 
per compres efectuades durant l'any 2015. Els justificants hauran de contindre NIF/CIF, data, adreça i 
un llistat nominal dels productes adquirits amb el preu.

Si heu perdut el justificant, heu de demanar una còpia o duplicat a l'establiment on heu adquirit els 
llibres de text.

Els justificants s'hauran de presentar junt a una sol·licitud que estarà disponible per a descarregar-la 
en aquest espai web.

Si els llibres s'han adquirit mitjançant l'AMPA o una empresa distribuïdora, caldrà aportar una còpia de
 la factura global compulsada i un certificat o declaració de l'AMPA amb el nom del destinatari, data, 
quantia i llistat de llibres.

Un banc de llibres gratuït al vostre centre educatiu per al curs 2016-2017

Educar és també ensenyar els fills i filles a compartir amb la resta de les companyes i els companys i a 
tindre cura del material.
Si les famílies tornen els llibres en bon estat, podran cobrar la segona fase de l'ajuda. A més, entraran 
en el banc de llibres i, per tant, al curs 2016-2017 tindran els llibres gratuïts per als seus fills i filles.
En breu publicarem la informació detallada per al bon manteniment del material.

AJUNTAMENTS

El dimarts 27 d'octubre podreu descarregar-vos en aquest espai l'ordre de regulació de les ajudes 
del programa per a fer efectiu el programa de XarxaLlibres.
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA

No hay comentarios:

Publicar un comentario