Eventos del colegio

EVENTOS DEL COLEGIO : CALENDARIOS DE SECRETARIA Y DEL AMPA

sábado, 19 de diciembre de 2015

miércoles, 16 de diciembre de 2015

Método de aprendizaje online SMARTICK. Oferta y período de prueba.


Nuestros asociaciados han sido invitados a probar SMARTICK. Es un método de aprendizaje online, que a través de las matemáticas, incrementa la agilidad mental, mejora la autoestima y fortalece la concentración y el hábito de estudio. 

Ayuda al alumno a alcanzar su máximo potencial a través de ejercicios que se adaptan –en
tiempo real- al perfil de cada alumno.

Puede ser utilizado tanto por los niños que tienen dificultades y necesitan ponerse al día, como por aquellos que buscan ampliar sus conocimientos, apoyando y motivando de forma individualizada a cada uno. La propia capacidad del alumno es la que marca su ritmo de 
aprendizaje. El tiempo de trabajo diario es de 15 minutos, todos los días de la semana.

Para hacer uso de esta invitación de Smartick  sólo tienes que:

Registrarte de forma completamente gratuita y sin compromiso posterior para probarlo 15 días gratis, en este enlace:


Transcurridas las 2 semanas gratuitas, podéis subscribiros a Smartick con un precio especial para los alumnos del colegio (29€ / mes / alumno). 

Quedamos a vuestra entera disposición para resolver cualquier duda o cuestión que os pudiera surgir.

Recibid un cordial saludo

viernes, 4 de diciembre de 2015

Ampliación del plazo de ayudas del material escolar de infantilhttp://www.valencia.es/ayuntamiento/educacion.nsf/vDocumentosTituloAux/6FE55088C802F6B6C1257F020049C8A0?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2Feducacion.nsf&idapoyo=&lang=1&nivel=7

CONVOCATORIAS


Usted recibe este correo por estar suscrito al servicio L'Ajuntament Informa. Puede revocar esta suscripción en cualquier momento desde este mismo mensaje o llamando al Teléfono de información Municipal 010
Lunes a viernes de 10:00 a 17:00
Llamadas desde fuera de Valencia 96 310 00 10
--
Enviado con Gmail Mobile

jueves, 26 de noviembre de 2015

Sol·licitud de les famílies per a participar en el programa Xarxa Llibres de text de la Comunitat Valenciana. Curs 2015/2016. • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de les famílies per a participar en el programa Xarxa Llibres de text de la Comunitat Valenciana. Curs 2015/2016.

  Objecte del tràmit

  La participació en el programa "Xarxa llibres de text de la Comunitat Valenciana", que té com a finalitat proporcionar llibres de text i altres materials curriculars i dotar als centres educatius d'un banc de llibres per a ser utilitzats en anys acadèmics successius.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els pares/mares, tutors o representants legals de l'alumnat que estiga matriculat, durant el curs escolar 2015/16, en Educació Primària, en unitats d'educació especial en centres ordinaris, Educació Secundària Obligatòria o en Formació Professional Bàsica i hagen adquirit els llibres de text o un altre material curricular.

  Requeriments

  a) L'alumnat ha d'estar matriculat, durant el curs escolar 2015/16, en les ensenyances anteriorment citades.

  b) L'alumnat ha d'estar empadronat en algun municipi o entitat local menor de la Comunitat Valenciana.

  c) La sol·licitud és individual; per tant, haurà de presentar-se una sol·licitud per cada alumne o alumna.

  d) En la sol·licitud s'inclourà el NIA (Número d'Identificació de l'Alumne) i el codi del centre. Ambdós seran facilitats pel centre.

  d) La presentació de la sol·licitud implicarà que el/la sol·licitant declara que són veraços les dades que hi consten; que es compromet a conservar els llibres de text i material rebuts en bon estat, i a tornar-los al fons solidari de llibres de text al finalitzar el curs 2015/16.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia individual per alumne/a que participe en el programa per a la gratuïtat de llibres de text i material curricular dels ajuntaments o entitats locals menors que s'acullen a esta convocatòria serà com a màxim de 200 euros que s'abonarà en dos fases:
  - Primera: la quantitat de fins a 100 euros per alumne/a, després d'haver presentat les factures o justificants per import igual o superior a la dita quantitat. En el cas que l'import justificat siga inferior, s'abonarà l'import de la factura.
  - Segona: la quantitat restant, fins a completar l'import de les factures presentades i fins a un màxim de 200 euros de l'ajuda total, sempre que al finalitzar el curs escolar es realitze, de conformitat, l'entrega dels llibres de text i material curricular. 

  L'import final a percebre només serà de 200 euros quan l'import justificat siga igual o superior a 200 euros. Si és inferior, l'ajuda total es correspondrà amb l'import justificat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  L'inici i finalització del termini de presentació de sol·licituds serà determinat per cada ajuntament o entitat local menor.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  El lloc de presentació, serà el Registre d'Entrada de l'AJUNTAMENT o ENTITAT LOCAL MENOR, on estiga empadronat l'alumnat o aquell o aquells que determinen els ajuntaments o entitats locals menors. 

  O en el que establix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

  Per internet

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES_ALU-SF&version=3&idioma=va&idProcGuc=17854&idCatGuc=PR¶metros=simacIframe-_-n-_-simacEstiloPropio-_-s

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud degudament omplida i acompanyada de les factures o document justificatiu de la compra dels llibres de text o material curricular que haja adquirit, original, duplicat o còpia compulsada.

  De conformitat amb el que establix l'orde de convocatòria, les factures o documents de valor probatori equivalent hauran de contindre informació següent: CIF/NIF del proveïdor, denominació de l'empresa, data i número de la factura, relació nominal dels productes adquirits amb el seu preu. En els dits documents podrà figurar el nom de l'alumne/a o del pare/mare/tutor legal; si no figurara, la persona sol·licitant estamparà la seua firma i farà constar el seu nom i número de DNI. 

  L'adquisició ha d'haver-se realitzat l'any 2015, ja que han d'utilitzar-se per al curs escolar 2015/2016.
  Esta factura pot anar estesa a nom de l'alumne o del pare, mare o tutor legal i en ella ha d'apreciar-se clarament el preu dels llibres de text o materials curriculars com els quadernets associats al llibre de text.
  Si l'alumnat ha comprat els llibres de text i material curricular a través de l'AMPA:
  1. L'AMPA emetrà un document justificatiu individualitzat amb les dades de l'alumne/a, l'import, relació de llibres adquirits i dades de la factura global en què estan inclosos. 
  2. Este és el document que s'entregarà a les famílies perquè puguen acudir al seu ajuntament o entitat local menor a sol·licitar les ajudes. Este model es troba disponible en la web de la Conselleria. 
  L'ajuntament o entitat local menor també podrà determinar la documentació addicional a aportar junt amb la sol·licitud (DNI, llibres de família, etc.).

  Si l'alumnat ha adquirit material curricular elaborat pel seu centre docent, este haurà d'estar inclòs en la PGA i aprovat pel Consell Escolar. En este cas:
  1. El centre emetrà un document justificatiu individualitzat amb les dades de l'alumne/alumna, import, relació del material curriculars i dades de la factura o factures, dels gastos globals ocasionats per la reproducció del material.
  2. Este document justificatiu serà el que es presente junt amb la sol·licitud individual de l'alumne/a.
  D'altra banda, serà el centre qui presente a l'Ajuntament o entitat local menor, on estiga empadronat l'alumnat, la factura o factura globals de l'empresa o empreses proveïdores.
  Si l'alumnat està escolaritzat en un Centre d'Acció Educativa Singular ( CAUS) o d'Educació Especial Específic, i donada la singularitat d'estos centres, serà el centre el que presentarà el model de sol·licitud junt amb les factures acreditatives del gasto realitzat en l'ajuntament on es trobe ubicat.

  Impresos associats

  PROGRAMA XARXA DE LLIBRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT (Imprès no rellenable)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- OBTENCIÓ DEL FORMULARI I OMPLIMENT:
  S'ompli la sol·licitud (una per cada alumne/a) en el formulari que està disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport:
  - Preferentment, omplint el formulari electrònic disponible en: xarxallibres.edu.gva.es
  Es recomana esta opció ja que suposa MAJOR RAPIDESA en el tràmit de la sol·licitud en el seu ajuntament o entitat local menor.
  o
  -Omplint el formulari en pdf descarregable i no reomplible per a fer-ho a mà.
  o
  -Omplint el formulari que dispose l'AJUNTAMENT amb idèntic contingut al formulari comú.
  En el model de sol·licitud constarà la dada del compte corrent (IBAN), als efectes del possible pagament de l'ajuda per transferència bancària.


  2.- PRESENTACIÓ:
  S'imprimix el formulari, es firma i es presenta en les oficines de registre que dispose cada ajuntament o entitat local menor, junt amb l'original, duplicat o còpia compulsada de la factura o factures de la compra dels llibres o el justificant de l'AMPA.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Xarxa Llibres

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 17/2015 de 26 d'octubre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyances obligatòries i de formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per al curs 2015-2016. (DOCV núm 7644, de 27/10/2015)

  Llistat de normativa

  Vegeu l'Orde 17/2015, de 26 d'octubre

#xarxallibres para familias


XarxaLlibres es un programa de gratuidad de libros de texto dirigido a la creación de un banco de libros y otros materiales para el alumnado de Educación Especial, Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica en los centros docentes públicos y privados-concertados de la Comunidad Valenciana.
XarxaLlibres es un programa cofinanciado en partes iguales por la Generalitat Valenciana, las diputaciones y los ayuntamientos.

FAMILIAS


Quién es beneficiario del programa

Se puede beneficiar del programa #XarxaLlibres: el alumnado de Educación Especial, Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica matriculado en centros educativos públicos y privados concertados de la Comunidad Valenciana.
Las ayudas comprenden los libros de texto en formato impreso, los libros de texto digitales susceptibles de ser reutilizados, y el material curricular destinado a ser utilizado por el alumnado, que desarrollan el currículo educativo vigente en la Comunidad Valenciana.
La gestión de los pagos se ejecutará mediante cada ayuntamiento a partir del 1 de diciembre.
Hay que tener en cuenta que la gestión se debe hacer donde estén empadronados vuestros hijos e hijas, independientemente que estén matriculados en un centro educativo de otra localidad.
La cuantía individual por alumno/a será como máximo de 200 euros, que se recibirán en dos fases:

 • Hasta los primeros 100 euros se recibirán cuando se aporte el justificante de compra en el ayuntamiento, siempre antes de que finalice el año 2015.
 • Hasta los 100 euros restantes se harán efectivos cuando se devuelvan los libros de texto en buen estado cuando finalice el curso 2015-2016.

Cómo beneficiarse

Para recibir la ayuda se deben presentar los justificantes de compra por compras efectuadas durante el año 2015. Los justificantes deberán contener NIF/CIF del proveedor, fecha, dirección y un listado nominal de los productos adquiridos con el precio.
Si habéis perdido el justificante, debéis pedir una copia o duplicado al establecimiento donde habéis adquirido los libros de texto.
Los justificantes se deberán presentar junto a una solicitud que estará disponible para descargarla en este espacio web.
Si los libros se han adquirido mediante el AMPA o una empresa distribuidora, se deberá solicitar al AMPA un documento justificativo individualizado con las datos del alumno/a, el importe, relación de libros adquiridos y datos de la factura global en la que están incluidos.
Por su parte, el AMPA presentará la factura o las facturas globales de la empresa proveedora en el ayuntamiento o ayuntamientos donde esté empadronado el alumnado.

Un banco de libros gratuito en vuestro centro educativo para el curso 2016-2017

Educar es también enseñar a los hijos e hijas a compartir con el resto de las compañeras y los compañeros y a cuidar el material.
Si las familias devuelven los libros en buen estado, podrán cobrar la segunda fase de la ayuda. Además, entrarán en el banco de libros y, por tanto, en el curso 2016-2017 tendrán los libros gratuitos para sus hijos e hijas.
En este sentido, se dictarán las oportunas instrucciones para la constitución y gestión de los bancos de libros creados.

Teléfonos de información

 • Desde la Comunitat Valenciana (gratuito desde teléfono fijo):
  900 - 20 21 22
 • Desde cualquier punto de España:
  96 - 317 52 02

Haced clic aquí para consultar toda la documentación disponible.


Para más información , instrucciones generales : http://www.ceice.gva.es/ocd/areacd/docs/ajudesllibres/INSTRUCCIONES_GENERALES_CAST.pdf

viernes, 20 de noviembre de 2015

Charla Gabinete 24 noviembre

elecciones consejo escolar 26 noviembre 2015

Día Universal del Niño


El Día Universal del Niño, que se celebra todos los años el 20 de noviembre, es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo.

Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo.   

UNICEF trabaja todo el año para conseguir cambios reales en la vida de los niños y las niñas, y el Día Universal del Niño es un momento clave para sumarnos a este llamamiento mundial a favor de la infancia y de los niños más vulnerables. 

¿Cuándo se celebra el Día Universal del Niño?

Naciones Unidas celebra el Día Universal del Niño el 20 de noviembre,fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 . Esta declaración, que no tenia legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Tras diez años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG, y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado. 

¿Qué se celebra?

La Asamblea General de la ONU recomendó en 1954 destinar un día a fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo, y promover su bienestar con actividades sociales y culturales. 

Naciones Unidas celebra este Día Internacional del Niño en honor a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y a la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, el tratado internacional más ratificado de la historia.

¿Para qué sirve el Día Universal del Niño?

UNICEF - Día Universal del Niño
El objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y por tanto que más sufre las crisis y los problemas del mundo. 

Este día mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que haya nacido.

Dedicar un día internacional a la infancia también sirve para hacer un llamamiento mundial sobre las necesidades de los más pequeños y para reconocer la labor de las personas que cada día trabajan para que los niños y niñas tengan un futuro mejor. 

¿Por qué UNICEF conmemora el Día Internacional del Niño?

UNICEF es la principal organización internacional que se encarga de proteger los derechos de la infancia y conseguir cambios reales en las vidas de millones de niños. Llevamos casi 7 décadas trabajando por los derechos de los niños. Nuestra labor se basa en la Convención sobre los Derechos del Niño, que se aprobó un 20 de noviembre, y cambió nuestra forma de trabajar. 

En esta fecha UNICEF se une a la comunidad internacional en la promoción y defensa de los derechos de la infancia.

¿Qué se puede hacer en este día?

El 20 de noviembre es una ocasión especial para que todo el mundo conozca los derechos de los niños y para recordar la importancia de trabajar para conseguir el bienestar de todos los niños y las niñas del mundo. 


jueves, 5 de noviembre de 2015

HALLOWEEN 2015


HALLOWEEN 2015

Como cada año, Colegio Jardín, celebra Halloween de una manera muy especial: 

Esta mañana los alumnos de Secundaria han realizado un concurso gastronómico, cuyo tema ha sido "El otoño", un concurso de carteles de Halloween y la obra de teatro en inglés, "Under the bed". Los dos concursos han tenido como premio "dos entradas de cine" respectivamente.
Los alumnos de Infantil y Primaria han disfrutado de una tarde terrorífica. Se han disfrazado, han merendado y se lo han pasado genial. 
HAPPY HALLOWEEN!

viernes, 30 de octubre de 2015

Cambios de horario de primaria a partir del 2/11/15


Por motivos internos, a partir del día 2 de noviembre de 2015, el horario de PRIMARIA cambiará. Todos los alumnos llevan el nuevo horario pegado en la agenda escolar del Centro (páginas 12 y 13).
Ante cualquier duda, consulten con el tutor/a. 
Disculpen las molestias. 
La Dirección.

Videotutorial Aula Virtual Santillana

Taller Halloween - Día 3

Aquí os dejamos las imágenes del último día de talleres. Feliz Halloween. 

miércoles, 28 de octubre de 2015

Taller Halloween -Día 2

Muchas gracias por vuestra asistencia. Os dejamos unas imágenes y vídeos con algunos de los mejores momentos de la jornada. 


martes, 27 de octubre de 2015

Taller Halloween Día 1

Muchas gracias por la asistencia de los peques al taller. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. 

Os dejamos unas imágenes de la jornada de hoy. --
Enviado con Gmail Mobile

DOGV #XarxaLlibres

BHa salido publicada la orden que regula la #XarxaLlibres, el programa de gratuidad de libros de texto dirigido a la creación de un banco de libros y otros materiales para el alumnado de Educación Especial, Primaria, Secundaria i FP básica en centros docentes públicos y privados-concertados de la Comunitat Valenciana. XarxaLlibres es un programa cofinanciado a partes iguales por la Generalitat Valenciana, las diputaciones y los ayuntamientos. 

lunes, 26 de octubre de 2015

Blog de la Biblioteca : DÍA INTERNACIONAL DE LAS BIBLIOTECAS

Entrada nueva en Blog de la Biblioteca

DÍA INTERNACIONAL DE LAS BIBLIOTECAS

by bibliocaj

"Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de    Biblioteca."                                                             Jose Luis Borges

24 de octubre,se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas.

_DSC7548

En nuestro cole, es el momento de abrir las puertas de la biblioteca, dar a conocer nuestro proyecto anual, "Un paseo entre culturas", entregar los nuevos carnés de lectores y poner en marcha las actividades de lectura.

Es una jornada para rendir homenaje a los maestros, bibliotecarios y bibliotecarias por su dedicación y motivación a la lectura.

16__#$!@%!#__desconocido

D.Miguel de Cervantes Saavedra, nos mostró su obra más conocida, D. Quijote de la Mancha, junto con otros libros que pertenecen a otras culturas y que se han paseado por todo el mundo.

43__#$!@%!#__desconocido

Coincidiendo con el centenario de la publicación de la segunda parte de D. Quijote, se representó el capítulo I.

65__#$!@%!#__desconocido
73__#$!@%!#__desconocido


71__#$!@%!#__desconocido
57__#$!@%!#__desconocido


A los alumnos de Infantil y primero de Primaria, les acompañaron personajes de los cuentos y DRAGOLIBRO , un divertido y curioso dragón que les pidió ayuda a los más pequeños para recuperar sus escamas.bibliocaj | 25 octubre, 2015 en 22:39 | Categorías: Uncategorized | URL: http://wp.me/p14Pau-Ek


¿Tienes problemas haciendo clic? Copia y pega esta URL en tu navegador: 
https://bibliocaj.wordpress.com/2015/10/25/dia-internacional-de-las-bibliotecas/