Eventos del colegio

EVENTOS DEL COLEGIO : CALENDARIOS DE SECRETARIA Y DEL AMPA

jueves, 26 de noviembre de 2015

Sol·licitud de les famílies per a participar en el programa Xarxa Llibres de text de la Comunitat Valenciana. Curs 2015/2016. • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de les famílies per a participar en el programa Xarxa Llibres de text de la Comunitat Valenciana. Curs 2015/2016.

  Objecte del tràmit

  La participació en el programa "Xarxa llibres de text de la Comunitat Valenciana", que té com a finalitat proporcionar llibres de text i altres materials curriculars i dotar als centres educatius d'un banc de llibres per a ser utilitzats en anys acadèmics successius.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els pares/mares, tutors o representants legals de l'alumnat que estiga matriculat, durant el curs escolar 2015/16, en Educació Primària, en unitats d'educació especial en centres ordinaris, Educació Secundària Obligatòria o en Formació Professional Bàsica i hagen adquirit els llibres de text o un altre material curricular.

  Requeriments

  a) L'alumnat ha d'estar matriculat, durant el curs escolar 2015/16, en les ensenyances anteriorment citades.

  b) L'alumnat ha d'estar empadronat en algun municipi o entitat local menor de la Comunitat Valenciana.

  c) La sol·licitud és individual; per tant, haurà de presentar-se una sol·licitud per cada alumne o alumna.

  d) En la sol·licitud s'inclourà el NIA (Número d'Identificació de l'Alumne) i el codi del centre. Ambdós seran facilitats pel centre.

  d) La presentació de la sol·licitud implicarà que el/la sol·licitant declara que són veraços les dades que hi consten; que es compromet a conservar els llibres de text i material rebuts en bon estat, i a tornar-los al fons solidari de llibres de text al finalitzar el curs 2015/16.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia individual per alumne/a que participe en el programa per a la gratuïtat de llibres de text i material curricular dels ajuntaments o entitats locals menors que s'acullen a esta convocatòria serà com a màxim de 200 euros que s'abonarà en dos fases:
  - Primera: la quantitat de fins a 100 euros per alumne/a, després d'haver presentat les factures o justificants per import igual o superior a la dita quantitat. En el cas que l'import justificat siga inferior, s'abonarà l'import de la factura.
  - Segona: la quantitat restant, fins a completar l'import de les factures presentades i fins a un màxim de 200 euros de l'ajuda total, sempre que al finalitzar el curs escolar es realitze, de conformitat, l'entrega dels llibres de text i material curricular. 

  L'import final a percebre només serà de 200 euros quan l'import justificat siga igual o superior a 200 euros. Si és inferior, l'ajuda total es correspondrà amb l'import justificat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  L'inici i finalització del termini de presentació de sol·licituds serà determinat per cada ajuntament o entitat local menor.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  El lloc de presentació, serà el Registre d'Entrada de l'AJUNTAMENT o ENTITAT LOCAL MENOR, on estiga empadronat l'alumnat o aquell o aquells que determinen els ajuntaments o entitats locals menors. 

  O en el que establix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

  Per internet

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES_ALU-SF&version=3&idioma=va&idProcGuc=17854&idCatGuc=PR¶metros=simacIframe-_-n-_-simacEstiloPropio-_-s

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud degudament omplida i acompanyada de les factures o document justificatiu de la compra dels llibres de text o material curricular que haja adquirit, original, duplicat o còpia compulsada.

  De conformitat amb el que establix l'orde de convocatòria, les factures o documents de valor probatori equivalent hauran de contindre informació següent: CIF/NIF del proveïdor, denominació de l'empresa, data i número de la factura, relació nominal dels productes adquirits amb el seu preu. En els dits documents podrà figurar el nom de l'alumne/a o del pare/mare/tutor legal; si no figurara, la persona sol·licitant estamparà la seua firma i farà constar el seu nom i número de DNI. 

  L'adquisició ha d'haver-se realitzat l'any 2015, ja que han d'utilitzar-se per al curs escolar 2015/2016.
  Esta factura pot anar estesa a nom de l'alumne o del pare, mare o tutor legal i en ella ha d'apreciar-se clarament el preu dels llibres de text o materials curriculars com els quadernets associats al llibre de text.
  Si l'alumnat ha comprat els llibres de text i material curricular a través de l'AMPA:
  1. L'AMPA emetrà un document justificatiu individualitzat amb les dades de l'alumne/a, l'import, relació de llibres adquirits i dades de la factura global en què estan inclosos. 
  2. Este és el document que s'entregarà a les famílies perquè puguen acudir al seu ajuntament o entitat local menor a sol·licitar les ajudes. Este model es troba disponible en la web de la Conselleria. 
  L'ajuntament o entitat local menor també podrà determinar la documentació addicional a aportar junt amb la sol·licitud (DNI, llibres de família, etc.).

  Si l'alumnat ha adquirit material curricular elaborat pel seu centre docent, este haurà d'estar inclòs en la PGA i aprovat pel Consell Escolar. En este cas:
  1. El centre emetrà un document justificatiu individualitzat amb les dades de l'alumne/alumna, import, relació del material curriculars i dades de la factura o factures, dels gastos globals ocasionats per la reproducció del material.
  2. Este document justificatiu serà el que es presente junt amb la sol·licitud individual de l'alumne/a.
  D'altra banda, serà el centre qui presente a l'Ajuntament o entitat local menor, on estiga empadronat l'alumnat, la factura o factura globals de l'empresa o empreses proveïdores.
  Si l'alumnat està escolaritzat en un Centre d'Acció Educativa Singular ( CAUS) o d'Educació Especial Específic, i donada la singularitat d'estos centres, serà el centre el que presentarà el model de sol·licitud junt amb les factures acreditatives del gasto realitzat en l'ajuntament on es trobe ubicat.

  Impresos associats

  PROGRAMA XARXA DE LLIBRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT (Imprès no rellenable)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- OBTENCIÓ DEL FORMULARI I OMPLIMENT:
  S'ompli la sol·licitud (una per cada alumne/a) en el formulari que està disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport:
  - Preferentment, omplint el formulari electrònic disponible en: xarxallibres.edu.gva.es
  Es recomana esta opció ja que suposa MAJOR RAPIDESA en el tràmit de la sol·licitud en el seu ajuntament o entitat local menor.
  o
  -Omplint el formulari en pdf descarregable i no reomplible per a fer-ho a mà.
  o
  -Omplint el formulari que dispose l'AJUNTAMENT amb idèntic contingut al formulari comú.
  En el model de sol·licitud constarà la dada del compte corrent (IBAN), als efectes del possible pagament de l'ajuda per transferència bancària.


  2.- PRESENTACIÓ:
  S'imprimix el formulari, es firma i es presenta en les oficines de registre que dispose cada ajuntament o entitat local menor, junt amb l'original, duplicat o còpia compulsada de la factura o factures de la compra dels llibres o el justificant de l'AMPA.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Xarxa Llibres

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 17/2015 de 26 d'octubre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyances obligatòries i de formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per al curs 2015-2016. (DOCV núm 7644, de 27/10/2015)

  Llistat de normativa

  Vegeu l'Orde 17/2015, de 26 d'octubre

No hay comentarios:

Publicar un comentario